ภารกิจและวิสัยทัศน์ของเรา

ภารกิจของเรา

เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำในด้านผลิตภัณฑ์การตกแต่งสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


วิสัยทัศน์ของเรา
 • เพื่อมอบผลิตภัณฑ์ตกแต่งที่มีคุณภาพสูงและทนทานโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสีเขียว
 • เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ลูกค้าของเรา
 • เพื่อเป็นพันธมิตรและเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการไว้วางใจปณิธานของเรา

นวัตกรรมล้ำหน้า 

 • เราจัดหาผลิตภัณฑ์อันเป็นคำตอบของนวัตกรรมล้ำหน้าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่า รักษาทรัพยากร
 •      และยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า
 • เราเป็นผู้ริเริ่มนำการเปลี่ยนแปลงในทางบวกมาประยุกต์ใช้

ความเป็นเลิศ 

 • เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา บริษัทของเรา และพัฒนาตัวเราเองตลอดเวลา
 • เรามุ่งมั่นเพื่อก้าวไปสู่ความยั่งยืนทางการเงินและการเติบโตในระยะยาว
 • เราเล็งเห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์และความสุจริตอย่างสูงสุด และยึดถือปฏิบัติตลอดมา
 • เรามีแรงบันดาลใจเพื่อความเป็นที่สุดของที่สุด

ชีวิต 

 • เราเป็นบริษัทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง
 • เราชื่นชม เคารพ และอาศัยประโยชน์จากความหลากหลายทางวัฒนธรรม ศาสนา เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ และความแตกต่างของแต่ละบุคคล
 • เราบรรลุเป้าหมายของเราในขณะเดียวกันก็ใส่ใจเพื่อนร่วมงาน พันธมิตร ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของเราด้วย